Parkanoon muuttaneet ovat tulleet jäädäkseen

Parkanon tuoreet asukkaat arvostavat uudessa kotikunnassaan kaunista ympäristöä, rauhallisuutta ja turvallisuutta, hyviä kulkuyhteyksiä ja palveluita. Varsinkin kulttuuripalveluihin ollaan tyytyväisiä, ja erityistä kiitosta saa kirjasto.
Kehittämisen tarvetta olisi sen sijaan kesäasukkaiden huomioimisessa. Samoin kannettiin huolta terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden säilymisestä.
Muun muassa näitä tuloksia saatiin, kun Parkanon kaupunki teetti tammikuun lopussa valmistuneen muuttajatutkimuksen. Vastaajaryhmänä oli paikkakunnalle kolmen viime vuoden sisällä muuttaneet.
Tietoa haluttiin saada muuttajien tulosyistä, viihtymisestä Parkanossa ja sitoutumisesta paikkakuntaan sekä Parkanon vetovoimatekijöistä. Tutkimuksen toteutti konsultti- ja tutkimusyhtiö Innolink. Tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2018.
Tulokset perustuvat 82 vastaukseen. Otoskoko oli 185 kotitaloutta.
– Tavoitteena oli saada sata vastausta, mutta olemme tähän määräänkin tyytyväisiä, kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma toteaa.

Vastaajissa painottuu
iäkäs väestöryhmä

Vastaajissa painottuu hieman iäkäs väestöryhmä, sillä esimerkiksi lapsiperheitä oli jossain määrin vaikea tavoittaa. Todennäköisesti ikäjakaumasta johtuen esimerkiksi terveys- ja kulttuuripalveluiden merkitys nousee vastauksissa korkealle. Samalla esimerkiksi nuorisopalvelut ja koulutusmahdollisuudet koetaan vähemmän merkityksellisiksi.
Kaupungin saama kokonaisarvosana on vastausten keskiarvon mukaan mukaan 3,8 asteikolla 1-5. Innolinkin mukaan tulos on kuntien keskimääräistä arvosanaa korkeampi.
Parkanoon muuttaneet ovat siis yleisesti ottaen tyytyväisiä uuteen kotikuntaansa. Tästä kertoo sekin, että 79 prosenttia vastaajista uskoo asuvansa paikkakunnalla edelleen viiden vuoden kuluttua, ja yhtä moni ei ollut edes harkinnut muuttavansa mihinkään muualle.
Lisäksi 89 prosenttia vastaajista suosittelisi joko ehdottomasti tai luultavasti Parkanoa asuinpaikaksi myös tuttavilleen.

Tulija tuntee kunnan
jo entuudestaan

Parkanoon muuttoon vaikutti suuresti muuttajan siteet paikkakuntaan. Hyvin moni on joko Parkanosta kotoisin, tai sitten täällä on esimerkiksi vapaa-ajan asunto. Useiden sukulaisia ja ystäviä asui paikkakunnalla. Parkano oli siis yleensä muuttajalle ennestään tuttu.
Tärkeitä tulosyitä olivat toki myös työ- tai opiskelupaikka. Kaupungin keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet, tontti- ja asuntotarjonta ja elämisen edullinen hintataso olivat myös monelle merkittäviä asioita muuttopäätöksen taustalla.
Kehittämistarpeina mainittiin esimerkiksi julkiset liikenneyhteydet rautatieasemalle. Myös lisää junavuoroja kaivattiin. Työpaikkojen merkitystä varsinkin lapsiperheiden houkuttelemiseksi korostettiin.
Parkanoon muuttaneiden mielikuva kaupungista pysyi hyvänä muuttamisen jälkeenkin. Liki 30 prosentilla se jopa parani, ja 68 prosentilla pysyi samana. Vain muutama vastaaja koki mielikuvansa muuttuneen negatiiviseksi.

Ei vain koulu,
vaan monitoimitalo

Tutkimuksessa kysyttiin erikseen uuden, vuonna 2019 valmistuvan koulukampuksen vaikutusta Parkanon vetovoimaan. Vastaajista yhteensä 57 prosenttia arveli sen kasvattavan vetovoimaa erittäin paljon tai jonkin verran.
Vaikka arvio nytkin on jo hyvä, Parkanon markkinointityöryhmän puheenjohtaja Juha Anttila pohtii, että joitakuita on hämännyt uudisrakennuksen nimessä sana koulu. Hän korostaa, että kyseessä ei ole vain koulukäyttöön tuleva rakennus.
– Kampuksesta tulee kaupungin monitoimitalo, ja sillä on jatkossa suuri merkitys Parkanon kulttuuripalveluille, Anttila toteaa.